replica rolex watches

شاهانی (Shahany)

این رقم در مناطق مختلف به نامهای متفاوتی شناخته میشود. در میناب شاونی، در فیروز آباد شونی و در حاجی آباد بندر عباس به نام خورک شانی نامیده شده است .

خرمای شاهانی یکی از مهمترین و فراوان ترین ارقام استان فارس است که حدود 95 درصد از نخلهای جهرم ( یکی از مهمترین شهرهای خرما خیز فارس ) را شامل می شود .

جزو خرماهای نرم، ولی در بعضی مناطق به صورت خرمای خشک استفاده می شود. رقمی میان رس و دیر رس و بسیار مطلوب می باشد. این رقم که دومین رقم ایران از نظر سطح زیر کشت 

است در نقاط مختلف کشور پراکنده است، از جمله در شهرهای مختلف استان فارس ( با خصوص جهرم )، همچنین در جیرفت، کهنوج، حاجی آباد، سراوان و طبس کشت شده است .

این رقم به علت شیرینی زیاد وخوش رنگی خرمای آن، مصرف داخلی فراون دارد. میوه شاهانی کشیده و دارای نوک باریک است رنگ رطب آن قهوه ای رنگ است.خارک این رقم نیز شیرین

  استو مقداری از محصول شاهانی به صورت خارک به مصرف می رسد. بهترین نوع شاهانی در نخلستانه ای جهرم تولید می شود و در این منطقه از ارقام «تر» محسوب می شود.


omega seamaster replica omega replica watches