replica rolex watches

گنطار (Gantar)

این رقم در مناطق مختلف به اسامی قنطار و قندی نیز نامیده می شود.از ارقام ریزدانه خرمای آن «تر» است. یکی از مرغوب ترین خرماهای صادراتی خوزستان می باشد

قابلیت نگهداری این رقم زیاد است. این رقم خرما در روی درخت چندین نوبت برداشت می شود. در ایران مصرف داخلی ندارد

مناطق کشت آن علاوه بر خوزستان ( شادگان، خرمشهر، آبادان، اهواز، بهبهان ) در براز جان، اهرم کازرون، داراب نیز می باشد

از نظر اهمیت تولید درجه چهار و از نظر اهمیت میوه در نواحی خوزستان واهرم درجه یک و در سایر نقاط درجه دو محسوب می گردد. بیشتر به صورت رطب و خرما مصرف می شود

میوه بیضی شکل به وزن متوسط 9.27 گرم با بافت نرم، رنگ زرد، ضخامت پوسته درآنها متوسط، نسبت گوشت میوه به هسته معادل 7.93 است

هسته بیضی شکل با رنگ قهوه ای روشن، میزان چسبندگی هسته به میوه کم ا ست. رسیدن خارک در مرداد ماه، ولی برداشت میوه کاملاً رسیدن در اواخر شهریور ماه صورت می گیرد. میزان چسبندگی کلاهک به میوه کم است


 

omega seamaster replica omega replica watches